Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

      Không có bình luận ở Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu
Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Định nghĩa:

– Cổ phiếu là: chứng từ cấp cho các cổ đông của một công ty cổ phần để xác nhận phần góp vốn của họ trong công ty. Cổ phiếu có thể được chuyển nhượng. Cổ phiếu được phát hành bao gồm cổ phiếu có ghi tên và cổ phiếu không ghi tên. Cổ phiếu có ghi tên là cổ phiếu của các sáng lập viên và của các thành viên hội đồng quản trị, chỉ được chuyển nhượng khi có sự đồng ý của hội đồng quản trị, trừ trường hợp những người này đã thôi giữ các chức vụ đó từ 2 năm trở lên. Cổ phiếu không ghi tên là các cổ phiếu của các cổ đông khác, được tự do chuyển nhượng ( nguồn : từ điển luật học trang 104)

– Trái phiếu là một loại chứng khoán ghi nhận hình thức vay nợ. Trái phiếu khác với các hình thức vay nợ khác là chúng có khả năng trao đổi. Trong trái phiếu, người vay nợ sẽ phát hành một loại chứng chỉ tương lai. Trái phiếu được phát hành ở các thị trường vốn khác nhau bởi các tổ chức công cộng như: các tổ chức đa quốc gia, chính phủ, chính quyền địa phương hay công ty ( nguồn : từ điển luật học trang 531)

♦ giống nhau :

– Là hình thức chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế

– Đều được hưởng chênh lệch giá

– Đều được nhận lãi ( cổ phiếu được gọi là cổ tức )

– Đều là phương tiên thu hút vốn của nhà phát hành

– Là phương tiện kinh doanh của các nhà đầu tư

♦ khác nhau:

Cổ phiếu ( stock)

– Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu trở thành cổ đông

– Cổ tức không cố định ( có 2 loại cổ tức là: cổ tức xác định %và cổ tức không xác định %, cổ tức chỉ được trả khi công ty có lãi, và cổ tức thường là rất ít)

– Không có tính thời hạn, gắn liền với sự tồn tại của công ty

– Có tính rủi ro cao hơn trái phiếu

– Cổ đông có quyên tham gia vào hoạt động của công ty

– Người sở hữu cổ phiếu không được rút vốn trực tiếp

– Không có tính chuyển đổi thành trái phiếu

– Do công ty cổ phần phát hành

– Khi công ty phá sản cổ phiếu cũng được dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính nhưng, sau khi đã thanh toán hết cho người sở hữu trái phiếu

– Cổ phiếu có tính tư bản giả

Cổ phiếu không có tính hoàn trả trực tiếp

Trái phiếu ( bond)

– Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu trái phiếu trở thành chủ nợ

– Trái phiếu có lãi suất ( nhận được lãi kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ)

– Chủ nợ không có quyền biểu quyết, không có quyền than gia vào hoạt động của công ty

– Có tính thời han nhất định

– Ít rủi ro hơn cổ phiếu, có tình ổn định về lợi nhuận

– Được thành lập bởi công ty TNHH, công ty cổ phần nhà nước

Khi công ty phá sản trái phiếu được ưu tiên thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *