Sự khác nhau giữa sông và hồ?

      Không có bình luận ở Sự khác nhau giữa sông và hồ?
Sự khác nhau giữa sông và hồ:


Sông Hồ
Khái niệm  – Là dòng chảy tương đối thường xuyên trên bề mặt lục địa.  – Là một lượng nước lớn đọng trên bề mặt lục địa.
Cấu tạo  – Gồm nhiều bộ phận như lưu vực, hạ lưu, phụ lưu,… tạo thành hệ thống sông.  – Cấu tạo đơn giản hơn sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *